(ชาดก) เรื่อง พระวนาวัน

posted on 25 Mar 2011 16:52 by narathipo in Dhamma directory Fiction, Knowledge
...........................................................................................................................................................

                                               { ชาดก เรื่อง พระวนาวัน }
                                
                                      ( คัดมาเฉพาะเนื้อหาส่วนหนึ่ง )

 
สมัยหนึ่งในอดีตชาติ พระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์มีพระนามว่า พระวนาวัน

พระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงธรรมแก่บริษัท มีพญากินนรเป็นประธาน จึงกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงรักษาศีลห้าประการก่อน

ครั้นพญากินนรตรัสถามว่า ศีลห้าประการคืออะไร จึงทูลว่า ข้าแต่มหาราชศีลห้าประการนั้นคือ

*ปาณาติปาตา เวรมณี

เจตนาที่เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ๑

*อทินฺนาทานา เวรมณี

เจตนาที่เว้นจากการลักฉ้อโกงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ๑

*กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี

เจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ๑

*มุสาวาทา เวรมณี

เจตนาที่เว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด เหลวไหล ๑

*สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี

เจตนาที่เว้นจากเหตุแห่งความประมาท คือดื่มน้ำเมาอันได้แก่สุราเมรัย ๑

ทั้งห้าประการนี้เรียกว่าศีลห้า ท่านทั้งหลายจงสมาทานถือมั่นในศีลห้านี้เถิด
 
พระโพธิสัตว์อธิบายศีลห้าดังนี้แล้ว จึงแสดงอานิสงส์ของศีลห้าต่อไปว่า
 
*ดูก่อนมหาราช บุคคลที่งดเว้นจากปาณาติบาตย่อมเป็นผู้ไม่มีโรค ไม่มีความป่วยไข้ ไม่มีผู้ใดจะเบียดเบียนพยาบาทจองเวร เป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากอุปัททวันตราย ทั้งจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณ จะมีอายุยืนยาวนานไม่ใคร่จะแก่ชรา จะไม่พลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักที่เจริญใจ จะมีวรรณกายอันงามผ่องใส บริบูรณ์ไปด้วยรูปทรงสันฐานอันดี ทั้งมิได้มีความครั้นคร้ามและความกลัวในท่ามกลางบริษัท แม้เมื่อจะทำกาลกิริยา ก็ไม่มีสติหลงไหลฟั่นเฟือน ครั้นทำกาลกิริยาแล้ว ก็ไม่ไปเกิดในอบายอันเป็นอานิสงส์ของการที่งดเว้นจาก ปาณาติบาต

*บุคคลที่งดเว้นจากอทินนาทานนั้น ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และบริวารสมบัติเป็นอันมาก ทรัพย์สมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะบังเกิดขึ้น ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะถาวรอยู่สิ้นกาลนาน ทั้งจะบริบูรณ์ด้วยสรรพศฤงคาร ถือเอา รูปเสียง กลิ่น
รส อันเป็นที่พึงใจ เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา โจรภัยอัคคีภัยและอุทกภัยราชภัย ก็จักมิได้มาแผ้วพาน ทั้งตระกูลก็จะไม่ร้าวรานแตกจากกัน จักมีความสุขอยู่เป็นนิตย์ เมื่อผู้นั้นทำลายขันธ์สิ้นชีวิต ก็จักไม่ไปเกิดในตระกูลที่ยากจน อันเป็นอานิสงส์ผลที่งดเว้นจาก อทินนาทาน

*ส่วนบุคคลที่งดเว้นจาก กาเมสุมิจฉาจาร นั้น ย่อมเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย และไม่พลัดพรากจากหมู่ญาติอันเป็นที่เจริญใจ ทั้งจะห่างไกลจากข้าศึกศัตรูที่จะผูกอาฆาตจองเวร และจะพ้นจากทุกข์ภัยในอบาย ความโศกและทุกขภัยอาพาธทั้งหลายจักมิได้มีมาพ้องพาน อนึ่งผู้ที่งดเว้นจาก กาเมสุมิจฉาจาร นั้น จักไม่กลายเพศเป็นหญิงและกระเทย และจักมีภรรยาอันงามเป็นที่รักที่เจริญใจ อันนี้เป็นอานิสงส์ของการที่งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร

*ส่วนผู้ที่งดเว้นจาก มุสาวาท นั้น จักมีถ้อยคำไพเราะและมีเสียงอันไพเราะเป็นที่รักเจริญใจของชนทั้งหลายทั้งปวง
และจะมีจักษุโสตมิได้วิกลวิการทั้งจะมีกายอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทิน และมีลิ้นอันอ่อน มีฟันอันชิดเสมอกันเป็นอันดี จะกล่าวถ้อยคำอันใด มิได้พลั้งพลาด และมีวาจาอ่อนหวานปราศจากโทษ นำมาซึ่งความสุข คือเป็นที่รักเจริญใจของผู้ฟัง ทั้งจะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชา และฉลาดในอรรถพยัญชนะ และมีความดำริจิตมิได้เหลวไหล ทั้งจะมีกลิ่นปากอันหอมฟุ้งไป ดุจกลิ่นดอกอุบล อันนี้เป็นอานิสงส์ผลของความงดเว้นจาก มุสาวาท

*บุคคลที่งดเว้นจากดื่มสุราเมรัยนั้น ย่อมเป็นผู้มีกิติศัพย์กิติคุณอันฟุ้งเฟื่องและมีปัญญาเป็นพหูสูตร มีสติสัมปชัญญะไม่ฟั่นเฟือนมีศีลมิได้วิบัติแตกทำลายและไม่เป็นบ้าไม่วิกลจริต ทั้งมิได้มีจิตอันเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน และกล่าวถ้อยคำละเอียดอ่อนหวานไพเราะ ไม่กล่าวคำที่เหลาะแหละส่อเสียดผู้อื่น และมี กาย วาจา ใจ ชุ่มชื่นบริสุทธิ์สะอาด เป็นที่รักเจริญใจของชนทั้งหลายที่เป็นญาติมิตร
ทั้งเป็นผู้มีจิตปราศจากความตระหนี่และเป็นผู้มีศีลเป็นสัตบุรุษมีสันดานอันซื่อตรงเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมก็มิได้ครั่นคร้ามเกรงขามผู้ใด อันนี้เป็นอานิสงส์ของความที่งดเว้นดื่มน้ำเมา คือสุราเมรัย
 
อานิสงส์ของศีลห้า ย่อมนำผู้ที่สมาทานถือมั่นให้เจริญด้วยคุณสมบัติดังพรรณณามาฉะนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลายจงสมาทานถือมั่นในศีลอันมีองค์ห้าประการนั้นเถิด
 
เมื่อพญากินนรได้ฟังธรรมของพระโพธิสัตว์ ก็มีจิตชื่นชมโสมนัสเบิกบานร้องสาธุการชื่นชมพระธรรมเทศนา ส่วนพวกกินนรมีเสนาอำมาตย์และยักษ์กุมภัณฑ์เป็นต้น ต่างก็มีจิตชื่นชมโสมนัสร้องซ้องสาธุการแล้วก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยเครื่องอลังการของตน


Comment

Comment:

Tweet

อะทินนาทานา บาคาร่าออนไลน์  คาสิโน  genting club

#5 By britrocker1234 on 2016-01-12 01:57

เหตุผลเดียวที่ผมไม่อยากเป็นคนเลว เพราะผมอยากจะเป็นคนดี (^_^)

เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรก พอเจอประโยคข้างบนนี้ ชอบเลย รู้สึกมันเท่ห์....big smile

#4 By โต๊ะคิ้งส์ on 2011-03-26 14:14

ไม่เคยเรียนเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเรียนเรื่องที่ได้ยินอยู่บ่อย ๆ อยู่แล้ว อ่านแล้วก็สนุกดีค่ะ big smile

#3 By ゙ Mis{s}ter ♥ on 2011-03-25 19:01

ขอบคุณที่ไปเม้นค่ะ :D
//เข้าบล็อกแล้วร้อนวาบ ๆ

เรื่องนี้เหมือนพระอาจารย์เคย
เอามาเล่าให้ฟังที่ รร. ด้วย Hot!
ผมเคยอ่านมานานมากและชอบมากเลย

#1 By artit (124.120.233.129) on 2011-03-25 17:18